Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Administratorem danych osobowych jest Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 71, 12 piętro, 00-112 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467341, NIP 5252558402, REGON 146768660, (zwany dalej: „Administratorem”).

2.     Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3.     W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

II.         CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1.     Cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Portalu lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

2.     Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

a)     zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),

b)     w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu”),

c)     adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),

d)     prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”),

e)     w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”),

f)      w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3.     Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W związku z charakterem niektórych Usług dostępnych w Portalu, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych.

4.     Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

a)     pracownicy, współpracownicy Administratora,

b)     podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

III.         PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1.     Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił dane osobowe Administratorowi, przysługuje prawo:

a)     dostępu do swoich danych osobowych,

b)     sprostowania swoich danych osobowych,

c)     żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d)     żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

f)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.     Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: info@gwlaw.pl

3.     Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej przetwarzane w celach, w których zostały przekazane. Zmianę / uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Administratora: info@gwlaw.pl

4.     W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV.         ZABEZPIECZENIA

1.     Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.