Kogo dotyczy?

rok 2019 | styczeń

Uczestnicy Sukcesyjnych Programów Motywacyjnych

Planowanie sukcesyjne to m.in. sfera rodzinna, sfera korporacyjna.

Czy dotyczy tylko członków rodziny zaangażowanych w biznes rodzinny?

Strukturyzacja sukcesji to indywidualne planowanie. Dokonywane dla określonego stanu faktycznoprawnego. Co nie oznacza, że znaczna część rozwiązań przygotowywana jest do jednorazowego wdrożenia. Część rozwiązań ma służyć wielokrotnie.

Strukturyzacja sukcesji wymaga przyjrzenia się otoczeniu rodzinno – biznesowemu. Niektóre rozwiązania mają za zadanie wspierać proces sukcesji. Dla kogo oprócz uczestników – członków rodziny mogą być przeznaczone?

W części firm rodzinnych kadra zarządzająca składa się z zewnętrznych menadżerów. Ich pozostanie w firmie rodzinnej w czasie zmiany pokoleniowej jest bardzo ważne. Nie tylko ze względu wizerunkowego czy handlowego. Ich rola we wspieraniu procesu i dalszego rozwoju może być niebagatelna. Czasami jednak ważne okazuje się odpowiednie zmotywowanie i wsparcie procesu sukcesji, szczególnie dlatego by kolejne pokolenie członków rodziny zapoznające się z zarządzaniem czy też nadzorem mogło otrzymywać wsparcie od doświadczonej kadry. Nie każda relacja będzie mogła być tak ułożona. Niektóre jednak wzmocnione właściwym systemem motywacyjnym pozwolą przetrwać i nadać nowy bieg rozwojowi firmy.

Sukcesyjne programy motywacyjne, kierowane do kluczowej kadry zarządzającej, pozwalają uczestnikom programu wejść w rolę „właścicieli”, dla których ważna staje się budowa długoterminowej i stabilnej wartości firmy rodzinnej.

 

~Agnieszka Krysik~

 

rok 2017

Sukcesja w firmie rodzinnej zasadniczo dotyka relacji rodzice – dzieci. Założycieli przekazujących majątek w postaci firmy rodzinnej określa się nestorami. Natomiast osoby przejmujące firmę rodzinną to sukcesorzy. Intencją założycieli większości firm rodzinnych jest przekazanie prowadzonego biznesu potomstwu. W zależności od zdolności do przejęcia biznesu jest on przekazywany wybranemu sukcesorowi lub wszystkim potencjalnym sukcesorom na zasadach określonych w dokumentach sukcesyjnych.

Sukcesja występuje również w gronie osób najbliższych nie sprowadzając się jedynie do relacji rodzice – dzieci. Zdarza się, że majątek przekazywany jest rodzeństwu czy też innym najbliższym osobom bez względu na charakter prawny łączącej ich więzi.

W każdym przypadku sposób przekazania i przejęcia będzie się różnił. W procesie sukcesyjnym sukcesor często wyłania się sam ze względu na posiadane cechy osobiste i umiejętności przywódcze. Zdarza się jednak, że sukcesorzy są mianowani i przygotowywani do nowej funkcji. W niektórych przypadkach sukcesja następuje jedynie w obszarze własności i nadzoru, a funkcje zarządzające przekazywane są osobom pochodzącym z zewnętrznej kadry menedżerskiej, posiadającym niezbędne kompetencje.

Omawiając zagadnienie sukcesji w firmie rodzinnej, koncentruję się na obszarach własności i władztwa w ramach określonej jednostki rodzinnej i określonych składników majątkowych. Oczywiście nie oznacza to pominięcia w zupełności aspektów związanych z relacjami własnościowymi, np. wspólników mniejszościowych, którzy uczestniczyli w zakładaniu lub rozwijaniu firmy rodzinnej. Temu zakresowi, jak i strukturze relacji pomiędzy wspólnikami, poświęcona jest odrębna tematyka i specjalizacja prawna.

Co obejmuje sukcesja?

Sukcesja  obejmuje  wszystkie  składniki  biznesu.  Dotyczy  zarówno  sfery  własnościowej,  jak  i  sfery  zarządzającej.  W  aspektach  pozaprawnych  wiąże  się  ona  z  przekazaniem  swoistego modelu   biznesowego,   zasad   funkcjonowania   przedsiębiorstwa,   sposobu   tworzenia   kultury   korporacyjnej,   a   także  budowania   i  utrzymywania relacji z kontrahentami czy pracownikami.

Przedmiot sukcesji w biznesie określony zostaje w postępowaniu sukcesyjnym. To ono definiuje w dokumentach rozporządzających składnikami majątku posiadanego przez nestora, które z nich mają zostać przekazane kolejnemu pokoleniu.   Sukcesji   mogą   podlegać:   przedsiębiorstwo,   papiery  wartościowe, udziały   w   spółkach   z   ograniczoną   odpowiedzialnością,   ogół   praw   i   obowiązków   w   spółkach   osobowych,   rzeczy   ruchome   i     nieruchomości,     prawa    do  wierzytelności,   majątkowe prawa autorskie oraz inne prawa pod warunkiem, że są zbywalne oraz nie istnieją inne ograniczenia w ich skutecznym rozporządzeniu. Każdy majątek to inny zbiór praw. Niekiedy bardzo charakterystyczny i oddający aktualne trendy rynku inwestycyjnego, np. prawa do walut cyfrowych.

Poza kluczowym przeniesieniem praw własności do określonych aktywów  dokumentacja towarzysząca  w procesie sukcesji określa  również  pozostałe   aspekty   przekazywane   w   szeroko  pojętym  procesie   sukcesyjnym.   Są   nimi:   wizja   założyciela,   zasady   sprawowania    zarządu,    zasady    sprawowania    nadzoru    nad określonymi   organami   ustanowionymi   w   ramach   funkcjonowania   firmy   (np. rada nadzorcza w spółkach kapitałowych),   zasady   organizacyjne  towarzyszące  określonej  firmie  rodzinnej,  swoisty  zbiór  dobrych  praktyk  w  obszarze pracowniczym, handlowym, a także sposób sprzedaży i komunikowania się z odbiorcami produktów czy usług.

 

~Agnieszka Krysik~